Executive Committee 2022

Designation

Name

Principal

D.A. Subashini Dematagoda

Asst. Director Zonal Office, Colombo

P.S. Karunathilaka

Deputy Principal

K.K.D.M.S. Samaradiwakara

Assistant Principal

L.D. Muthukuda

Treasurer

P.W.G.N. Sudarshani

Sectional Head

L.D.T. Nishani

Teacher

K.A.D. Jayathilaka
K.P.G.D. Hansani
N.D.T. Jayawickrama
Rasika Vithanage

Secretary

H.M.M.J. Herath

O.G.A.

Achalanthi Ranasinghe
Ayoni Gomes

Parent

H.T.C. Disanayaka
P.I. Dilrukshi
Sarath Bandara
H.U. Rajapaksha
B.A. Sri Lal Manjula Perera
Rasika Siriwardhana
J.M.P. Kumara Perera
W.T. Sarath Bandara