පුරා වසර 78 ක් අව් වැසි සැඩ සුළං මැද …

පෙති විහිදා …

සුවඳ පතුරන්නට වෙර දරන පුංචි මල් කැකුලියන්ට …

ජවය සපයන යෝධ වෘක්ෂය ඔබයි …

තටු විහිදා …

නව ලොවට පියාසර කරන්නට වෙර දරන … පුංචි කුරුළු රෑනට …

ජීවය සපයන රන්ටැඹ ඔබයි.

ඉඩෝරය රුදුරු කළ … සිඳී යන්නට තනනා … කුඩා දිය දහරාවන් … නිල් දියෙන් පුරවනා  සෙනෙහෙබර වරෂාව ඔබයි.

දැනුම් සයුරක් මිට මොලවා 

කුසලතා දහසක් ඔප් නංවා 

ජීවන පාඩම් යසට උගන්වා

ගුණදම් මුල් තැන පෙළගස්වා 

දිවිකෙත සරුසාර කරනා …

ගෝතමි විදු මවුනි,

ඔබට සුබ ජන්ම දිනයක් වේවා !!!!!

හැත්ත අට වසරක ඒ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය සමඟ …

ගුණ නැණ බෙලෙන් පිරිපුන් කුලකතුන් තනන්නට ඔබට ශක්තිය  ධෛරයය ලැබේවා !!!!!